X

מינוי במחלוקת

  • ה' חשון התשע"ח

רונן דמארי

העירייה פנתה לוועדה לבדיקת מינויים בשירות הציבורי בחודש אפריל השנה וביקשה את חוות דעתה באשר למינויו של גליק כדירקטור בתאגיד. הוועדה השיבה לפנייה ביום 13.9.2017 כי גליק עומד בתנאי הכשרות הנדרשים כדירקטור בתאגיד, אך למרות זאת הביעה הוועדה התנגדות למינוי מחמת היותה של משרת המנכ"ל, משרת אמון של ראש העירייה ולפיכך, מינוי המנכ"ל עלול להפר את האיזון שנקבע על ידי המחוקק בהרכב הדירקטוריון. בתשובה שנמסרה לעירייה על ידי הוועדה נאמר בין היתר: "קיים קושי למנות את מנכ"ל העירייה כדירקטור בתאגיד המים לצד ראש העיר, כי משרת המנכ"ל של רשות מקומית היא משרת אמון והמנכ"ל אינו נבחר ציבור, ואופי משרתו אינו מאפשר למנות אותו בנפרד מראש הרשות ונבחרי הציבור האחרים, לעניין ההגבלות שנקבעו להרכב הדירקטוריון. מאחר וראש העיר, מכהן בדירקטוריון, מינוי המנכ"ל עלול להפר את האיזון שנקבע על ידי המחוקק. על כן הוחלט כי אף שהמועמד עונה על תנאי הכשירות, אין למנותו ביחד עם ראש העיר כדירקטור בתאגיד". בעירייה סברו כי הנימוק שנמסר על ידי הוועדה אינו מתיישב עם הוראות החוק, הקובע כי הרכב הדירקטוריון לא יעלה על 9 חברים שמתוכם לא יותר מ- 25% יהיו חברי מועצה וכי מספר הדירקטורים מטעם הציבור לא יפחת ביותר מאחד ממספר הדירקטורים האחרים. לשיטתה, אין בעובדה שמשרתו של גליק מוגדרת כמשרת אמון בכדי להוביל לפסילת מינויו לדירקטוריון, שכן בחוק כל סייג נוסף למינויו של מנכ"ל עירייה כדירקטור בתאגיד, מעבר היותו עובד במשרת אמון, כפי שאין בו כל מגבלה על כהונתם של ראש העירייה והמנכ"ל כדירקטורים במקביל. בישיבת המועצה שהתקיימה בשבוע שעבר אישרה המועצה את מינויו של גליק לדירקטוריון, כשהיא דוחה את עמדת הוועדה. על פי ההחלטה שהתקבלה, העירייה תודיע לוועדה על ההחלטה ותבקש ממנה לשקול את עמדתה ובמידה וזו לא תשתנה, הרי שהעירייה תעתור נגד עמדת הוועדה לערכאות המתאימות.      
חיים גליק
חדשות העיר חדשות העיר משני

art