X

לוד בין הערים המובילות במדד שקיפות אתר העירייה לשנת 2021

עיריית לוד אימצה את מדד השקיפות המנוהל על ידי עמותת שבי "ל כמקור עיקרי ומנחה לבחינת שקיפות אתר העירייה והיא מהמובילות בשקיפות אתר העירייה לשנת 2021

  • כ"א אדר א' התשפ"ב
צילום: מתוך אתר עיריית לוד
צילום: מתוך אתר עיריית לוד
מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות מתקיים על ידי עמותת שקיפות בינלאומית ישראל - שבי"ל מזה 13 שנה, בראשות השופטת (בדימוס) נילי ארד המשמשת כיו"ר העמותה. המדד בוחן את שקיפות המידע המתפרסם באתרי העיריות בישראל. המדד לשנת 2021 כלל 109 קריטריונים במסגרתם נבחנה שקיפות המידע לציבור, בין היתר, בתחומים של תכנון ובנייה, רישוי עסקים, מכרזים, תקציב, רכש, סביבה וחירום. כמו כן, נדרשת שקיפות המידע בפרוטוקולים של ישיבות המועצה, בפרוטוקולים של ועדות תכנון ובנייה, מידע בתחומי פעילותן של חברות ועמותות עירוניות, תקציב, חוזים, מכרזי תשתיות ורכש, מכרזי כוח אדם ועוד. בהנחית ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, אימצה עיריית לוד את מדד השקיפות המנוהל על ידי עמותת שבי "ל כמקור עיקרי ומנחה לבחינת שקיפות אתר העירייה, בהיותו של המדד אמצעי ראשון במעלה לשיפור השקיפות ברשות, לשיתוף פעולה ולחיזוק הקשר והתקשורת בין גורמי העיר, עובדיה ונבחריה לבין תושבי העיר והציבור בכללותו. מדד השקיפות לשנת 2021 כלל כאמור 109 קריטריונים מוגדרים המהווים כלי מרכזי לבחינת היקף המידע המצוי באתר העירייה, להנחלת נורמות של שקיפות והעמדת המידע לציבור ולהגברת מעורבות התושב בעשייה העירונית ובקידומה של העיר. מגמת השיפור והשאיפה למצוינות ניכרת בעיריית לוד שרושמת עלייה משמעותית ב-2021 עם ציון של 93, הממקם אותה בין הערים המובילות בישראל במדד השקיפות. השופטת  (בדימוס) נילי ארד, יו"ר עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל:  "דרישות המדד נועדו להגביר את מוּדָעות הרשות המקומית לחשיבות שיתוף המידע הנוגע למכלול תחומי התנהלותם של נבחריה והבאים בשמה ומטעמה, מתוקף היותם משרתי הציבור הפועלים בשמו ולמענו. שיתוף המידע, מאפשר קשר ישיר ועניני בין תושבי ותושבות המקום לבין הרשות המקומית. בה במידה, מידע שקוף, ענייני ומשתף תורם להגברת אמון הציבור ברשות ולהשתתפותו הפעילה בקידום האינטרס הציבורי." ראש העיר עו"ד יאיר רביבו: "אני מאמין בהגברת חשיבותה של השקיפות באתר העירייה כמקור המידע העיקרי, ותרומתה להגברת אמון הציבור במערכת העירונית ונכונות הציבור לשיתוף פעולה, תוך מילוי חובתה של העירייה להתנהל ביושרה, בטוהר מידות ובניקיון כפיים. אנו שוקדים כל העת על תחזוקת אתר העירייה ועדכונו במידע באופן שוטף, במטרה לייעל את מערך השירות ולאפשר לתושבים ולציבור הרחב נגישות מהירה ויעילה לכל מידע אפשרי, בשקיפות מרבית", אמר ראש העיר ומסר את תודתו לדובר העירייה – יהורם בן ארוש על ריכוז ועיבוד המידע, ולמנהלת מח' ניו-מדיה, סמדר שושן דהן, האחראית על הטמעת המידע באתר העירייה.
חדשות רמלה-לוד לוד מדד שקיפות

art