X

סוכות למהדרין

  • י"ב תשרי התשע"ח

מי ליאור

כשהסוכה של קרן ובועז ג'דה מוכנה לקבלת פניהם של האושפיזין, פוקד אותה יוסף בן התשע, בנו של אליהו סגל, רב קהילת חב"ד, בשכונת נעורים שבקדמת ראשון, כשהוא מצויד בארבעת המינים וחמוש בשקיות שוקולדים לילדים הממתינים בשקיקה לבואו עם בוקר. יוסף, מסביר לילדים על סמלי החג ומשמעותם, הנותנים לדבריו ביטוי סמלי לכל חלקי העם ומטעים כי אנו מצווים על בניית הסוכה וישיבה בתוכה תוך נטילת ארבעת המינים ונענועם, שההסברים לכך רבים. "חלקם לעצור את הרוחות הרעות ולהביא גשמי ברכה בכמות נאה שתניב את פרי השדה ותרווה את האדמה. עוד הוא מלמד כי הלולב אשר משויך לפריו המתוק של עץ התמר, משול ללומדי התורה העוסקים בה ונוהגים על פי הלכותיה. קרן דנה: "הילדים שיושבים מרותקים ומקשיבים לדבריו רוב קשב, לומדים גם על ההדס שריחו נודף למרחקים, המסמל את מי שיש לו דרך ארץ, ומצטיין במידות טובות. מתוך הזדהות עם הטוב הם מגיבים כדרכם של ילדים... ". בנו של הרב מספר להם עוד כי לאתרוג שהוא הראשון לראשונים, ריח וטעם נפלא וכי זה מסמל את מי שיש בהם גם תורה וגם דרך ארץ ומעשים טובים. כאמור, ילדי המשפחה ששומעים כמיטב המסורת מדי שנה את הסבריו, הצליחו להטמיע את החוכמה הגלומה שבהם. כך למשל הם יודעים מה מייצגת הערבה, שאין לה טעם ואין לה ריח, ומלמדים אותנו כי זו משולה למי שאין לו דרך ארץ, אינו לומד תורה ואינו תורם למעשים טובים. ובכל זאת, מדוע מאגדים את הערבה ומוסיפים אותה לשלושת המינים? על כך משיב יוסף, על מנת שהערבה תקבל את "השראתה" מתכונותיהם הטובות, תדבק בהם ובאחדות האם ואהבת הזולת.  
חדשות העיר חדשות העיר משני

art