X

השליכו חטאיהם

  • ו' תשרי התשע"ח

מי ליאור

לאחר תפילת המנחה, טרם שקיעת החמה, קיימו בשבוע שעבר מתפללי בית הכנסת קריית גנים את תפילת ה"תשליך". עשרות המתפללים עמדו סמוך למזרקה השכונתית וקראו את התפילה, כמותם גם הנשים שעמדו מאחור בכיסוי ראש ונשאו תפילתם חרישית ובעיניים מורמות אל על לסירוגין, אשר חזרו וקראו שלוש פעמים את אותו פסוק כמתבקש "ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם".... הילדים שהסבו סביבן הצטרפו לקריאות אמן. גמר חתימה טובה.
חדשות העיר חדשות העיר 3

art