X

להחזיר עטרה ליושנה

  • כ"ה אב התשע"ז

רונן דמארי

במכתב שהעביר השבוע גנות לצור הוא כותב: "בישיבת מועצה מן המניין 14/10 מתאריך 6.2.14 התקבלה פה אחד הצעתי להשבת כבודו האבוד של סמל העיר. בישיבת מועצה מן המניין מתאריך 8.8.17 , בעת הרמת כוסית לחיי יום הולדתה ה 135 של עירנו, שבתי והלנתי בפניך על כי החלטת המועצה שבנדון לא מקוימת והשבת לי כי הנושא טופל וכי סמל העיר המקורי יושב על כנו! למרות שחלפו להם כשלוש וחצי שנים, טרם הושב סמל העיר, בגודלו המקורי, למסמכיה הרשמיים של העירייה בכלל ונייר מכתביה הרשמי בפרט. לאור כל האמור לעיל אבקשך לפעול לשם יישום החלטת המועצה שבנדון לאלתר". בהצעתו, שכאמור, אושרה על ידי מועצת העיר כתב בזמנו גנות: "בימים אלה נוכחתי לגלות כי סמלה הרשמי של העיר, אשר נקבע ככזה עוד בהחלטת מועצת העיר לפני למעלה מ-70 שנה, "הוצנע" למרגלות גזע העץ, שהתנוסס לצערי אף על נייר המכתבים הרשמי של העירייה, אשר נשלח אלי זה עתה. תושבים שונים אשר פנו אליי, התרעמו על הצנעתו, שלא לומר העלמתו כמעט לחלוטין, של סמל העיר מאתר האינטרנט ומנייר המכתבים הרשמי של העירייה. מן הראוי, כי סמל כה חשוב למורשת עירנו, שבו ניתן למצוא את יסודותיה של העיר החל מהבאר הראשונה, שבחפירתה השתתפו ראשוני מייסדיה וכלה בעשן המיתמר מארובות בנייני התעשייה, המסמנים את התפתחותה המסחרית המואצת – יזכה להבלטה הראויה לחשיבותו ולא יובלע למרגלות גזע עץ מאויר. לאור כל האמור לעיל, הריני להציע כי יושב לסמל עירנו כבודו האבוד וכי הוא ימשיך להתנוסס בגאון בכל מסמכיה הרשמיים של העירייה, כל עוד מועצתה לא החליטה אחרת". יצוין כי צור הביע הסכמה עם הצעתו של גנות ובמהלך הישיבה בה עלה הנושא לדיון, הוא הודיע כי הנחה את הגורמים האחראים לעצב את הלוגו מחדש בשילוב סמל העיר במקום ראוי ובולט. מהעירייה נמסר בתגובה: "העיצוב המעודכן מדבר בעד עצמו. כל בר דעת יכול לראות כי הסמל מקבל מקום של כבוד".  
חדשות העיר חדשות העיר 3

art