X

הקלה בארנונה

עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל-3 חודשים

  • ב' אייר התש"פ
הקלה בארנונה

לרגל המצב: עיריית חולון פועלת למתן פטור מתשלומי ארנונה למגזר העסקי שנקלע לקשיים כלכליים בעקבות משבר הקורונה. הפטור יינתן לשלושה חודשים, לתקופה שמיום 1 במרץ 2020 עד 31 במאי 2020 בשיעור של 100 אחוז.

ההנחה תינתן לסוגי העסקים שיעמדו בקריטריונים שנקבעו בתקנות שפורסמו בתאריך 21.4.2020 כגון משרדים, תעשייה, שירותים, מסחר, בתי מלאכה ועוד.

העסקים שאינם זכאים לפטור מפורטים בתקנות וכוללים, בין היתר, בנקים וחברות ביטוח, מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, נכסי מדינה, קופות חולים, חברות ממשלתיות ועוד והכל כפוף לאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תיקון מס' 2, התש"ף- 2020.הפטור יעודכן באופן אוטומטי באמצעות זיכוי חשבון הארנונה   בגין חודשים מרץ, אפריל ומאי. על  עסקים זכאים ששילמו מראש ארנונה בעבור כל שנת 2020 או ששילמו את החודשים מרץ ואפריל ומעוניינים לקבל החזר לחשבון הבנק שלהם, למלא טופס בקשת החזר באתר העיריה. במקרה של אי בקשת החזר תקוזז יתרת הזכות כנגד חיובים עתידיים.

 בהתאם להוראות התקנות, זכאי להנחה שלא יפרע  את חיובי הארנונה לשנת 2020 במלואם  עד ליום 31.12.2020 תהיה הנחה זו בטלה.

חדשות חולון הקלה בארנונה עיריית חולון קשיים כלכליים

art