X

חניות במקום ערוגות

  • י"ג תשרי התשע"ח

רונן דמארי

דורון אוזן המשמש כיו"ר ועדת חניה, העביר בקשה לחבר סיעתו מחזיק תיק תחבורה ותנועה ישראל מוטעי ולמנכ"ל העירייה מר חיים גליק בבקשה לסחון את הנושא בשכונות העיר. בפנייתו כותב אוזן בין היתר: "כיו"ר ועדת חנייה בעיר, הזדמן לי לעשות מספר סיורים בחלק מהשכונות בעיר וביניהם בשכונות בנות חיל, משולש ז'בוטינסקי, נווה דקלים, נווה ים ובעוד שכונות שחלקם עם רחובות הולנדיים. לאחר פניות רבות אליי כיו"ר ועדת חנייה את מצוקת החנייה באותם שכונות ובדקתי כיצד לדעתי ניתן לפתור זאת, ראיתי מקרוב את המצוקה האקוטית של הדיירים ואין היגיון להשאיר את הערוגות הגדולות והרחבות הללו, אלא לצמצם אותם לגודל סביר ובכך לתת מענה של עוד עשרות מקומות חנייה ברחובות הללו. הפתרון שאני מציע הוא צמצום הערוגות והפיכת חלק מהם לחניות לתושבי התושבים, דבר שיקל מאוד על מצוקת החנייה בשכונות אלו. לדעתי ב- 20 שנה האחרונות לא נערכה בעירייה בדיקה מקיפה בכל הנושא הזה ואנו נתקלים בזה מעת לעת הן בוועדת החנייה והן בוועדת תחבורה ותנועה בראשותו של חברי ישראל מוטעי. על כן אני מציע שיוקם צוות שיבחן ויבדוק היכן ניתן לצמצם את הערוגות והפיכתם לחניות. הצוות יהיה מורכב: ממחזיק תיק תחבורה ותנועה ישראל מוטעי, אנוכי כיו"ר ועדת חנייה, מהנדס התנועה ודים קוזלוב, נציג מלשכת הנדסה וכל גורם מקצועי אחר, הנושא יקודם בתיאום מול ראש העירייה ומנכ"ל העירייה". אוזן מזמין נציגי שכונות לפנות אליו בנושא במידה והם מעוניינים לקדם את המהלך בסביבת מגוריהם. מוטעי מסר: "יצא לי לבחון את הבקשה שהעביר אליי המשנה לראש העירייה דורון אוזן וזו בהחלט בעיה שניתנת לפתרון, אכן צריך חשיבה מחודשת לאחר בדיקה לגופו של עניין לגבי כל רחוב או שכונה שצוינו כאן".
דורון אוזן
ישראל מוטעי
חדשות העיר חדשות העיר ראשי

art