X

הצעה לסדר: סבסוד הנחה למבלים בסוף החופש

  • ח' אלול התשע"ז

רונן דמארי

בהצעה שהעביר חבר המועצה אבי חיים לראש העיר, דב צור השבוע נאמר בין היתר: "בהתאם לתפקידי כחבר מועצת העיר ואף נוכח היותי הורה לילדי בית ספר וגן אשר בילה עימם את סופו של הקיץ, מצאתי לפנות בהצעה שבנדון אשר מטרתה לתת אפשרויות בילוי באתרים העירוניים, בעלות מופחתת משמעותית ואף חינמית, וזאת מיד עם סיום המסגרות העירונית המוצעות להורים. אני מודע לכל המאמצים שהעירייה שהנך עומד בראשה מבצעת כגון: הופעות חינם לתושבי העיר, מסיבות גן וכו', אולם אני סבור כי עם מאמץ נוסף נוכל לעזור לתושבי עירנו. הצעתי הינה כי עם סגירת שערי הקייטנות המופעלות על ידי העירייה או בשיתוף עמה כשבועיים - שלושה טרם סיום חופשת הקיץ, תאפשר העירייה לתושביה גישה לפעילויות בידוריות- תרבותיות בעלות מוזלת או חינמית- כאשר אלה לא יהוו נטל כלכלי נוסף וכבד על המשפחות". עוד כותב חיים: "אני סבור כי כל אתר עירוני יכול להפוך מקום בילוי בעלות סבירה במשך התקופה הנ"ל. לדוגמא: ניתן לתת לכל משפחה של ילדי גן ובית ספר שוברי הנחה לשימוש באתרים עירוניים כמו החי כיף, הבריכות העירוניות ומוזיאונים בעיר. לפיכך אבקש כי הצעתי זו תובא לדיון מתוך מקום של מצוקה והתחשבות כלכלית להורי ילדי הגן / בית ספר ומתוך נתינה מצידה של העירייה את האפשרות להשתמש במשאביה לטובת תושביה".  
אבי חיים
חדשות העיר חדשות העיר משני

art