X

פרשת "כי תצא", כל דור והעמלק שלו

  • ז' אלול התשע"ז
שלוש פעמים מוזכרת בתורה "מערכת היחסים" בין ישראל לעמלק. המקום הראשון הינו המפגש הראשון שקרה בין ישראל לעמלק במהלך התנועה במדבר. משה פונה אל יהושע ומנחה אותו להקים צבא מתנדבים שילחם בעמלק. רמת הלחימה של המתנדבים מתוך העבדים לא גבוהה והעזרה מגיעה מהשמיים. המקום השני הינו בספר במדבר בברכת בלעם, המגדיר את עמלק ואת אחריתו. המקום השלישי, הינו בפרשתנו בפרק החותם את הלכות המלחמה והקובע את המדיניות הנצחית והציווי התמידי מול עמלק. הפרשנים עוסקים רבות בשאלה מדוע קיימת המצווה הקיצונית הזו דווקא מול עמלק? במה הם היו גרועים משבעת העמים בהם נלחמנו. מה באמת היה לב הסכסוך בין ישראל לעמלק? ולבסוף מה המשמעות לניסוח השונה של הפרשה בין ספר שמות לפרשתנו. שם המשימה של השמדת עמלק מוטלת על הקב"ה. "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". ואילו בפרשתנו המשימה מוטלת על ישראל. "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח". מהמפרשים ניתן להבין שאכן מדובר בעם אמיתי שלא היה בשום סוג של יחסים עם ישראל. עמלק נלחם בישראל סתם כך ללא שום איום כלפיו. גם אז לא נלחם בישראל במלחמה אחת גורלית פנים אל פנים, אלא תקף את העייפים והחלשים פיסית או באמונתם. אך עדיין לא ברור השוני בין הפרשות ובנוסף לא ברור התנאי המופיע בפרשתנו? "והיה בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויבך מסביב...". לפי זה המצווה העקרונית לחיסול עמלק חלה לאחר שהתיישבנו לבטח בארצנו ולא קודם. תנאי זה סותר במהותו את החובה להשמיד את עמלק בכל מצב. לטעמי רש"י מסביר את העניין באופן נכון ופשוט. הפסוק שאומר "ולא ירא אלוקים" מתייחס לעמלק ולא לישראל. עמלק כמו דעאש בימינו הינו עם פיסי, אך בעיקר אידיאולוגיה ורעיון. עמלק מייצג את "שנאת ישראל" הפשוטה והצרופה ללא שום הסבר או סיבה. כבר מספר חודשים אחרי קבלת תורה מגיע העמלק הראשון ותוקף את ישראל ברפידים, סתם בשל שנאת ישראל. התורה מציינת שני מצבי יסוד לעם ישראל. האחד כשהוא יושב לבטח באופן יחסי בארצו, והשני כשהוא הולך במדבר הגלות עייף ויגע רוחנית ופיסית. בשני המצבים קיימת שנאת ישראל סתם כך. כי עמלק אינו "ירא אלוקים". התורה קובעת כי השנאה לנו תלויה בעצם קיומנו, בגלל חוסר ההכרה באלוקי ישראל. המשימה של השמדת עמלק שבכל דור ודור, הינה משימה משותפת לישראל ולקב"ה.
כללי

art