X

פרשת שופטים, הקוד האתי של צבא ישראל

  • ל' אב התשע"ז
הסוגיה האחרונה בה עוסקת פרשת שופטים הינה פרשת עגלה ערופה. "כי ימצא חלל באדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך לרשתה , נופל בשדה לא נודע מי הכהו". האינטואיציה שלנו מהמילים " חלל" ו"נופל בשדה" כי מדובר בפרשה הקשורה לעולם המלחמה. אולם המפרשים כולם מדברים בעיקר בהקשר של רצח שנעשה בשדה וחיפוש האחראי לרצח. אם כך מדוע הלכות אלו מופיעות בין הנושא של "כי האדם עץ השדה" העוסק במלחמה לבין פרשת "אשת יפת תואר" שכמובן קיימת בשלהי המלחמה. לטעמי האינטואיציה הראשונית נכונה, ופרשת עגלה ערופה עוסקת בנושא רצח אך בסביבה הפסיכולוגית של המלחמה. המלחמה נמצאת אולי בטבע האדם, אך ממש לא בטבעו של עם ישראל. המלחמה גורמת לאנשים לאטום ולחספס את עצמם כדי לעמוד במחזות הקרב ולעמוד באובדן חברים. הפרשה מתחילה בציווי הראשון והעליון לכל לוחם. "אל ירך לבבכם, אל תיראו, אל תחפזו ואל תערצו מפניהם". אולם מיד אחר כך מתחילה התורה עם המגבלות. במלחמת רשות, השלטון נוטה להטיף לתוקפנות ולייצר מיליטנטיות ורוח לחימה בעם כדי שיירתם למערכה. דווקא אז מחייבת התורה את המנהיגים להירגע, ומחייבת את שחרורם של חלק מהמגויסים. לאחר מכן מטילה התורה מגבלה נוספת. גם במלחמת רשות וגם במלחמת חובה (על פי הרמב"ם) יש לקרוא קודם לשלום מול הצד השני. רק "אם לא תשלים עמך" יש את ההרשאה למנהיגות להוביל למלחמה. כשהכח מגיע לחזית החיילים נמצאים בימים מורטי עצבים של המתנה לקרב. בימים אלו מתחילים בדרך כלל מעשי ההשחתה והביזה תוך הצדקה עצמית שאין ברירה וזה לצורך המלחמה. אומרת התורה באופן מפורש כי גם בימים אלו על המנהיגות והמפקדים להפעיל שיקול דעת מחמיר. רק מה שממש עבור הלחימה מותר. גם אז אסור להשחית סתם כך. במהלך המלחמה יש הרוגים וקרבנות. אומרת התורה, אווירת המלחמה לא מתירה זילות בחיי אדם. חלל אחד מכוחותינו שנמצא בשדה ללא הסבר על נסיבות מותו, מחייב תחקיר נוקב ואחריות מלאה של המנהיגות. אף אחד לא חושב שהמנהיגים שפכו את הדם, אך הם מודים שעיניהם לא ראו והבינו מספיק את הנסיבות כדי למנוע את המוות המיותר. לאחר הקרב ובשוך קולות המלחמה, אזי מתפתה חלק מהלוחמים ורואה את אותה אישה יפת תואר, שוב התורה יוצרת את המגבלות שמרחיקות אותנו מאונס וביזה. רואים אנו כיצד התורה קובעת את הקוד האתי וערכי הלחימה הנכונים לפי כל השלבים המתפתחים בקרב. כך התורה קובעת את הקוד הערכי של הצבא היהודי
כללי

art