X

פרשת מטות, הגלעד בידינו

  • כ"ד תמוז התשע"ז
"ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך ייתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן" . כך פונים בני ראובן וגד אל משה ומתחילים משא ומתן שסופו ידוע. כל פרשני התורה עוסקים בהבנת חטאי השבטים ומדוע משה התנגד ואחר כך הסכים. נראה לי שנכון ללמד פה זכות על השבטים ולבחון האם אין פה דיון הרבה יותר משמעותי ממחלוקת על מקומות למקנה. לטעמי הסיפור מתחיל כבר בארגון סדר המחנות והמסע במדבר. שם חוברים ראובן גד ושמעון למחנה הדרומי בפיקודו של ראובן. מחנה זה יושב בצד הדרומי של כלל מחנה ישראל ולאחר ההתנחלות הוא אמור לשבת בדרומה של ארץ ישראל באזור דרום הר חברון והנגב הצפוני. אזור ההתנחלות בארץ ישראל לא נראה מספיק בהיקפו לשלשת השבטים ולכן הם נוקטים במהלך מול משה. לשבטים ראובן וגד יש שני רעיונות. הראשון והעיקרי הוא בהקשר לגבולות הארץ המובטחת. לטענתם אין שום סיבה להסתפק בכיבוש עבר הירדן המערבי בלבד. נכון כבר עכשיו להתנחל בעבר הירדן המזרחי שהינו בגבולות הארץ שהובטחה לאבות. אין לכבוש את מערב הירדן ואז להתרחב מזרחה בשטח שייתפס מחדש על ידי עמים אחרים. אם בסוף נחזור לכאן אז בוא נתיישב פה כבר עתה. הרעיון השני נובע מהרעיון הראשון ומהבנתם שכל מהות כיבוש הארץ היא ההתנחלות ואם כך הדבר הרי הם כבר יושבים בנחלתם המקבילה לדרום הר חברון, בהרי הגלעד. לפיכך אין שום סיבה שיכנסו לארץ עכשיו עם שאר השבטים. מי שמוביל את הרעיון הוא שבט גד. משה שומע את השבטים ומבין שיש מחלוקת לגיטימית על גבולות ההתנחלות ויש את רעיון ההרחבה המיידית של ראובן וגד. הוא מקבל את הרעיון, אך הוא רואה את שלב כיבוש הארץ כשלב מרכזי בחיי העם ובהפיכתו לעם אחד מגובש ומאוחד. אותו מטריד החוסן הנפשי של העם כולו. אותו מטרידים נושא הרעות והדוגמא האישית. לכן טענותיו לשבטים הן שתיים: היכן הדוגמא האישית והרעות והטענה השנייה היא הפגיעה בחוסן. אך כיון שהטענות ענייניות אין פה חטא או חוסר אמונה. הסיכום הוא, גד וראובן יהיו בחזית הכוחות הלוחמים בכל כיבוש הארץ ויפגינו רעות ודוגמא אישית. לאחר מכן ישובו לגלעד שיקבל את קדושת הארץ וזה מה שרצו השבטים. כדי לוודא את הרציפות בין שני עברי הירדן משה מחבר לשבטים אלו את חצי שבט המנשה שהתנחל משני עברי הירדן ושמר על הרצף והחיבור. מדוע דווקא שבט מנשה . יתכן וכיון ששבט מנשה הינו השבט היחיד שכמעט הכפיל עצמו במהלך שנות המדבר ולכן לא התנגד לתוספת נחלה זו שהייתה נדרשת.  
כללי

art