X

שינוי כיוון? בכנסת פועלים לביטול העלאת הארנונה בשנת 2025

ח"כ משה גפני יוזם: מחירי הארנונה לא יתייקרו בינואר 2025

שינוי כיוון? בכנסת פועלים לביטול העלאת הארנונה בשנת 2025
מליאת הכנסת אישרה פה אחד בקריאה טרומית את הצעת החוק של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני להקפאת עליית תעריף הארנונה ב1 לינואר 2025, שהיה אמור להתייקר ב5.3% לשיא של 17 שנים. בהצעת החוק מוצע לנתק את ההצמדה המלאכותית של תעריף הארנונה לשיעור עליית השכר במגזר הציבורי שעלה משמעותית השנה, ובכך להקל על משקי הבית בעיקר במעמד הביניים והשכבות החלשות וכן בעלי העסקים. ח"כ גפני הציע גם לשפות את הרשויות המקומיות בגין ההקפאה. כאמור, הצעת החוק אושרה פה אחד במליאת הכנסת בקריאה טרומית ותעבור לועדת הכספים להכנתה לקריאה ראשונה.
עמוד הבית ראשי חדשות חולון חולון ארנונה משה גפני

art