X

חוקרים את כדור הארץ

  • כ"ז אלול התשע"ז

מי ליאור

תלמידי מגמת אווירו-חלל במקיף יב' שכאמור משתתפים זו השנה השנייה בתכנית "חקר כדור הארץ מהחלל" יזכו בגישה ייחודית לתמונות עדכניות של לוויינים ישראליים שבאמצעותם יוכלו לזהות מחצבים על פני כדור הארץ, שדות חקלאיים, ומכרות זהב, מה שיאפשר להם לבצע ניתוח תמונות לצרכי איכות סביבה ועוד. במהלך התכנית הדו-שנתית יוסיפו וילמדו על מערכות חלליות כמו כיצד לזהות הימצאות של חומרים באדמה בעזרת תמונות לווייניות תוך שילוב סיורים בתעשייה. המיזם האמור מוכר לתלמידי מגמת האווירו חלל לבגרות של 5 יחידות לימוד. בהרצאת פתיחת השנה, קיבלו התלמידים סקירה מפי מפתח ומתכנן מצלמת הלוייון ונוס, טוביה שפכר, אודות תהליך שיגור הלווין, לימוד מושגי אופיטקה והרכב המצלמה הייחודית בלווין, כמו גם נחשפו לתמונות ראשונות ששידר הלווין לתחנת הבקרה בכדור הארץ. "כל חומר בעולם משאיר אחריו הרכב כימי ייחודי – חתימה אלקטרו-ספקטרלית. בעזרת מצלמות מיוחדות אפשר לזהות את החתימות האלה, לנתח אותן ולגלות למשל חומרים מזיקים על פני כדור הארץ" ציין דב רוסו, רכז מגמת אווירו-חלל והוסיף: "לאורך שנת הלימודים התלמידים יעבדו וינתחו את תמונות הלווין באמצעות תוכנת Matlab , כמקובל בתעשיית החלל. המטרה, כי התלמידים ירכשו שליטה בניתוח תמונות הלווין ובזיהוי החומרים אשר נראים בתמונות. בהמשך יציעו ניסוי באמצעות תמונות הלווין". את התכנית, מפעילות עמותת תעשיידע, התעשייה האווירית וחברת אל-אופ-אלביט מערכות, במימון סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע.
חדשות העיר

art