X

פרשת "כי תבוא"

  • ט"ו אלול התשע"ז
פרשתנו מתחילה בשתי מצוות התלויות בארץ, מצוות הביכורים ומצוות מעשר עני הניתן כל שנה שלישית. מעצם הפתיחה בשתי מצוות אלו מבינים אנו שהתורה רואה את מצב הקבע והיסוד של עם ישראל בארצו, ככזה שעוסק במלאכת החקלאות ועבודת האדמה, וחי חיי תורה ועבודה. מה שמעניין בשתי המצוות הוא שהתורה שמה דגש דווקא על אמירות והקראות, ווידוי על המעשר ולא על הפרטים הטכניים של המצוות. בווידוי על המעשר מדגיש האדם כי נתן מעשר ללוי לגר ליתום ולאלמנה. המשותף לכולם הוא שאין להם נחלה ולכן מקפידה התורה שהם יזכו במעשר וישמחו בחלקם. טבעית מאד הבקשה אותה אנו אומרים בווידוי "השקיפה ממעון קודשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לנו ארץ זבת חלב ודבש" (כו׳ טו׳). בקשה זו עוסקת במהות רצוננו מהקב"ה ליבול טוב ולברכה, כך שנוכל להמשיך בקיום המצוות ובמתן מעשר. לעומת זאת, האמירה של מביא הביכורים אינה עוסקת בשום בקשה ייחודית, אלא בסקירה היסטורית של חיי עם ישראל. מה הצורך באמירה ובנאום היסטורי במצוות ביכורים? ומדוע ההכרזה הזו צריכה להיות דווקא ברוב עם ולא באופן אישי? האדם הפרטי נמשך מאד לתחושת בעלות ולתחושת סיפוק מהדבר הראשון שקיבל או מהדבר הראשון שיצר. אומרת התורה, דווקא עכשיו אתה נדרש ל"הכרת הטוב". תכיר תודה על מצבך ועל הפירות שגידלת. בנוסף, הכוונה פה אינה רק להכרת הטוב האישית אליה אתה נדרש כמו במעשר עני, אלא גם להכרת הטוב הכללי, ברוב עם, כאשר ברור שאם לא תכיר ותזכיר את העבר לא תכיר באלטרנטיבה שיכלה להיות וממילא לא תכיר בעוצמת הטוב לה זכינו כולנו. המהות של מצוות הביכורים הינה לזכור את העבר, להשוות להווה ולשמוח בחלקנו. כל אחד יכול לשמוח באותה מידה. לכן גם הקפידו בכל הדורות כי חגיגות הביכורים יהיו ברוב עם ובבית המקדש. זהו לא רק חג של הכרת תודה פרטית אישית, אלא חג של חשבון נפש והכרת תודה עם הטוב הראשון לו זכינו בכל שנה ושנה. המדרש מוסיף כי זו הסיבה מדוע המשנה קובעת כי הפרי המוביל בביכורים הינו התאנה ולא חיטה או גפן הנחשבות כבכירות יותר במניין שבעת המינים. התאנה מיוחדת משאר הפירות בכך שבאותו העץ עצמו הפירות מבשילים לא בבת אחת, אלא לאורך מספר שבועות כל פעם מענף אחר. בכך התאנה מכירה תודה לחקלאי מספר פעמים. לכן אומר המדרש כי פרי זה הינו המכיר תודה ביותר, ולכן נבחר על ידי המשנה להוביל את הכרת התודה של כולנו בביכורים.  
כללי

art