X

מדריך לזכויות בני נוער עובדים בחופש הגדול

  • י' תמוז התשע"ז
השבוע החל החופש הגדול עבור תלמידי התיכונים ורבים מהם ינצלו את חודשי חופשת הקיץ לעבודה בחופש. בני נוער חשופים יותר מבוגרים לפגיעה וניצול במהלך עבודתם, מאחר והם מועסקים בדרך כלל בעבודות בלתי מקצועיות ומזדמנות ורובם אינם מודעים לזכויותיהם כעובדים ולחובות מעסיקיהם כלפיהם, למרות שקיימת חקיקה ספציפית שמסדירה העסקת בני נוער: חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953 ותקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) התשמ"ח – 1987. מדריך זה יעניק לבני הנוער והוריהם "ארגז כלים", שיסייע להם לשמור על זכויותיהם בעבודות הקיץ. לגזור ולשמור ! מהו הגיל בו ניתן להתחיל לעבוד? ככלל בגיל 15 מותר להתחיל לעבוד על פי החוק. יחד עם זאת, במהלך שנת הלימודים אסור להעסיק בני נוער שמלאו להם 15 ושחל עליהם חוק חינוך חובה והעסקתם מותרת רק בחופשות לימודים רשמיות, כמו חופשת הקיץ. גם בני נוער שמלאו להם 14 וטרם מלאו להם 15, רשאים לעבוד בחופשת הקיץ בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם. אז אם אתם בני 14 ומעלה אתם יכולים לעבוד בחופשת הקיץ. מתחת לגיל 14 חל איסור להעסיק בני נוער, למעט בהופעות אומנותיות וציבוריות או בצילומים לצורכי פרסום. במקרים אלה נדרש היתר מיוחד ממשרד התמ"ת ועל ההעסקה לעמוד בכללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות העסקה. הגעתם לגיל המתאים ומצאתם עבודה? מה עושים עכשיו? מעסיק רשאי להעסיק בני נוער רק אם הציגו בפניו תעודת זהות שלהם או של הוריהם עם הספח ואישור של רופא משפחה שמאשר ההעסקה. מסרו למעסיק את המסמכים המבוקשים ומנגד בקשו ממנו למסור לכם הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה שלכם (זהות המעסיק והעובד, תאריך תקופת העבודה ומשכה, עיקרי התפקיד, פרטי הממונה הישיר, גובה השכר לשעה, אורך יום העבודה ושבוע העבודה) זאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהתחלתם לעבוד אצלו. המעסיק חייב למסור לכם את ההודעה, למעט אם תקופת העבודה אינה עולה על שבעה ימים. האם המעסיק רשאי לא לשלם שכר בתקופת הכשרה ולימוד? מאחר וברוב המקרים בני הנוער חסרי ניסיון ישנם מעסיקים שמתנים את הקבלה לעבודה בתקופת הכשרה ללא תשלום או תקופת ניסיון. בתי הדין לעבודה פסקו שעובד בתקופת הכשרה בעבודה זכאי לשכר עבודה בגובה שכר מינימום לפחות. כלל זה נקבע ביחס למבוגרים וחל גם על בני נוער. בהתאם לכך גם בתקופת ההכשרה עליכם לקבל שכר על עבודתכם, החל מהשעה הראשונה! כמה שעות מותר לבני נוער לעבוד? מעסיק רשאי להעסיק בני נוער 8 שעות ביום לכל היותר ולא יותר מ- 40 שעות שבועיות. נער שמלאו לו 16 שנים רשאי לעבוד מקסימום 9 שעות ביום. בימי שישי וערבי חג – עד 7 שעות ביום בלבד. אסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות וביום המנוחה השבועית (שבת) ולא ניתן לקבל היתר לכך. חובה על המעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה באמצעי אלקטרוני (שעון נוכחות) או ברישום ידני. במידה ומתנהל רישום ידני יש לאשר אותו מדי יום בחתימת העובד והמעסיק. במקביל מומלץ לערוך רישום אישי של שעות העבודה על מנת למנוע אי הבנות וטעויות. האם בני נוער זכאים להפסקות? ביום עבודה הנמשך שש שעות ומעלה חובה על המעסיק לתת לבני הנוער הפסקה של 45 דקות לאכילה ומנוחה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה, אלא אם כן המעסיק דורש שהעובד ישהה במקום העבודה בזמן ההפסקה. כמו כן המעסיק מחויב לאפשר הפסקה לצורך שימוש בשירותים. חשוב לסכם עם המעסיק מראש את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת. האם בני נוער יכולים לעבוד בלילות? ככלל אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16 וחל עליהם חוק חינוך חובה בין השעות 20:00 בערב ל- 8:00 בבוקר. בתקופת הלימודים ניתן להעסיק בני נוער שמלאו להם 16 עד השעה 23:00 בלילה רק בהיתר מיוחד. בחופשת הקיץ רשאי מעסיק להעסיק בני נוער שמלאו להם 16 וטרם מלאו להם 18 שנה עד השעה 24:00 בלילה ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00 המעסיק יחזירם לביתם בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו. קיימת הגבלה על סוג עבודות הלילה – אסורות עבודות שעלולות לפגוע בבריאותם, בשלומם או בהתפתחותם הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של בני הנוער. מהו שכר המינימום לבני נוער עובדים? שכר המינימום לשעה לבני נוער עובדים מחושב כאחוז משכר המינימום לבוגר, בהתאם לגילם של בני הנוער. עד גיל 16 שכר המינימום הוא 70% משכר בוגר, מגיל 16 עד 17 השכר הוא 75% משכר המינימום של בוגר ומגיל 17 עד 18- 83%. שכר המינימום החל ממשכורת חודש ינואר 2017 עד גיל 16: 20.23 ₪ לשעה, עד גיל 17: 21.68₪ לשעה, עד גיל 18: 23.99 ₪ לשעה. בחודש שבו חל יום הולדתו של העובד ישולם שכר באופן יחסי לפי הגיל בכל אחד מחלקי החודש. מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד בשכר נמוך יותר. אפשר לשלם יותר אבל אסור לשלם פחות! אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד התשלום מהווה עבירה פלילית. תוספות לשכר כגון הוצאות נסיעה ממקום המגורים למקום העבודה אינן נכללות בשכר המינימום. יש לשלמן בנוסף לשכר! סכום הוצאות הנסיעה לא יעלה על סך של 22.60 ₪ ליום עבודה. האם מותר למעביד לנכות סכומים משכרם של בני הנוער העובדים? ככלל אין לנכות משכרו של עובד, אלא סכומים שהותרו בניכוי לפי החוק. מי שטרם מלאו לו 18 שנים פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם המעסיק מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי לבני הנוער העובדים ולכן עליו לשאת בתשלום בעצמו ולא לנכותו מהשכר. החובה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני לא חלה על בני נוער עובדים ולכן אסור לנכות סכומים מהשכר בגין פנסיה. אסור למעסיק לנכות סכומים מהשכר עקב קנסות או נזקים, כל עוד לא הותר על פי החוק. בני נוער עובדים חייבים בתשלום מס הכנסה משכרם, יחד עם זאת עד גיל 18 הם זכאים לנקודת זיכוי בשל גילם. יש לכם שאלות נוספות? משרד הכלכלה והתעשייה, האגף לאכיפת חוקי עבודה, מפעיל קו טלפוני למענה על שאלות והבהרות בכל נושא הקשור לעבודת נוער בטלפון 2570* ניתן ליצור קשר גם באופן אנונימי או במייל: report.achifa@economy.gov.il   צילום: ראובן קופיצ'נסקי
כללי

art