X

תקנון אתר

מדיניות פרטיות

קבוצת "גל-גפן" (להלן: "החברה") מבקשת להבהיר מהי המדיניות שלה בכל הנוגע לפרטיות המשתמשים.
המדיניות מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא פונה לשני המינים.

מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתרי החברה

חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך באתרי החברה הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, עמודים בהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מהי מערכת ההפעלה (USER AGENT) בה אתה משתמש. כל אלו פרטים אשר אינם מזוהים עם שמך.

שימוש במידע

במהלך הגלישה באתרי החברה אפשר ויצטבר אצל החברה מידע על העדפותיך השונות בגלישה באתרים, כגון הידיעות אותן קראת, המוצרים שביקשת לרכוש, פרסומות אליהן נחשפת.

מסירת מידע לצד שלישי

אתרי החברה לא יעבירו לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא על פי צו משפטי.

כמו כן, החברה רשאית למסור את פרטיך בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה או לחלופין בכל מקרה שהחברה תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.

Cookies

באתרי החברה נעשה שימוש בעוגיות (cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתרים להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב אתר החברה הרלוונטי. חלק מהעוגיות הן כאשר  תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

שירותים של צד שלישי

שירותים מסוימים באתרי החברה, כגון פייסבוק, מנוהלים למעשה על ידי גופים אחרים שאינם החברה. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.
פרסומות של צדדים שלישיים, פרסומות מסוימות המצויות באתרי החברה מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן.

 אחריות מוגבלת

האתרים, לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

למען הסר ספק מובהר כי פרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.

החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים להתאמת האתרים, לרבות השירותים, המידע ותוכן גולשים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש.

קניין רוחני

מלוא הזכויות באתרים, במידע ובתכנים, בשירותים הקשורים לאתרים שייכות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש.

חל איסור לבצע קישור למידע או לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.

החברה ו/או האתרים רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאיזה מהאתרים, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל על טענה בקשר לכך.

פרסום קרדיט ליוצר

במקרה ובפרסום כלשהו באיזה מהאתרים לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל החברה ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.