דף הבית / חדשות העיר / "הטבות של ממש ליזם על חשבון הציבור"

"הטבות של ממש ליזם על חשבון הציבור"

רונן דמארי

מבקר המדינה מתח ביקורת על אופן קבלת ההחלטות בין עיריית ראשון לציון ליזם  ארז מוסצ'ו וקבע כי מכרז "לאגו" כולו, הוטה לטובת היזם: "טרם הפקדת התכנית ובאי הסדרת זכויותיה הקנייניות מול היזם, כרכה – העירייה את זכויותיה עם אלו של היזם, כך שנבצר ממנה לדעת איזה שטח ממגרשה ייכלל בשטח המופקע לטובת הציבור וכמה יופקע מהחלק המגיע ליזם. פגעה העירייה בזכויותיה על הנכס שבו החזיקה".

שטחו של המגרש המדובר 43,369 מ"ר והוא הוחזק בבעלות משותפת של העירייה ושל מאות בעלים פרטיים. בספטמבר 2006 הגיש היזם לוועדה המקומית תוכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה הבעלים, שכללה בין היתר את המגרש המקורי. התוכנית חילקה את המגרש לשניים, הראשון בשטח של 20,923 מ"ר שהוחזק במשותף על-ידי היזם והעירייה ומגרש נוסף בבעלות משותפת של 333 מחזיקים אחרים.

העירייה חתמה עם היזם באוגוסט 2010 הסכם להחכרת מלוא זכויותיה על החלק הראשון של המגרש, ללא מכרז ושלא כדין. המבקר כתב כי בעשותה כן הסתמכה מועצת העירייה על חוות הדעת של היועץ המשפטי החיצוני של העירייה בזמנו, עו"ד רועי בר (שלימים הועמד לדין וריצה עונש מאסר בפועל –ר.ד), שמדובר ב"חלקת השלמה".

בנובמבר 2014 ובמרץ 2015, דנו ועדת ההנהלה של העירייה ומועצת העיר בבקשת היזם לרכוש את חלקה של העירייה במגרש א', והחליטו לאשרה. בעקבות כך, באפריל 2015 חתמו העירייה והיזם על הסכם למכירת זכויותיה של העירייה על המגרש תמורת 9 מיליון שקלים – לאחר שקוזזו דמי החכירה ששולמו.

המבקר העיר כי מועצת העיר החליטה למכור את זכויותיה על המגרש ליזם, גם הפעם בלי לפרסם מכרז פומבי כנדרש. המבקר מצא כי מועצת העיר חזרה והסתמכה בהחלטתה זו לפטור על המכירה מחובת מכרז, על חוות הדעת שנתן שבע שנים קודם לכן היועץ המשפטי החיצוני של העירייה.

עוד מצא המבקר כי אף על פי שלפי פקודת העיריות, אישור הסכם להחכרת מקרקעין של העירייה טעון אישור של שר הפנים, ואף שהשר לא אישר את העסקה – העירייה לא ביטלה את ההסכם ונתנה היתרי בנייה על המגרש. היא אף חתמה בהתבסס עליו על הסכם מכירה.

"התערבות פסולה"

גם לגבי אופן התנהלותו של ראש העיר דב צור והקשר האישי ליזם ארז מוסצ'ו,

המבקר לא חסך בביקורת. הוא מצא כי בפרוטוקולי העירייה נרשם כי לא השתתף בדיונים ובהצבעות בשתי ישיבות ההנהלה ובישיבת המועצה, שבהן נדונה עסקת המכירה ליזם. בנוסף, צור לא מסר הודעה בכתב למועצה על חשש לניגוד עניינים לכאורה בנושא העסקה עם היזם, בעקבות נסיעתו לחו"ל עם היזם בתחילת 2014 למשך שבועיים. אף על פי שהיה במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה, מצא המבקר כי צור השתתף בחודשים יולי 2014 עד מרץ 2015 בישיבות פנימיות של העירייה בנושא עסקת המקרקעין עם היזם ואף היה ממוען באופן מתמשך לתכתובות שלחלקן אף הגיב והתייחס.

בדו"ח נאמר בין היתר: "ראש העירייה לא מסר הודעה בכתב למועצה על היותו במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה בנושא העסקה עם היזם, בעקבות נסיעתו לחו"ל עם היזם בתחילת שנת 2014 למשך שבועיים. אף על פי שהיה כאמור במצב של חשש לניגוד ענייניים לכאורה, השתתף ראש העירייה בחודשים יולי 2014 עד מרץ 2015 בישיבות פנימיות של העירייה בנושא עסקת המקרקעין עם היזם, ואף היה ממוען באופן מתמשך לתכתובות בנושא שלחלקן אף הגיב והתייחס. ראש העירייה אמנם יצא מדיון ישיבת המועצה, שבה נדון עניין מכירת הקרקע ליזם, אך לאחר מכן שב אליו, התערב בו והכריע בשאלת חוקיותה של הישיבה. העובדה שראש העירייה בחר להתערב לקבלת החלטה להמשך הישיבה, אף שמנע עצמו מלהשתתף בישיבה עצמה, היא בגדר התערבות פסולה".

 

"היתרי בנייה שלא כדין"

זאת ועוד – המבקר מצא כי הוועדה המקומית שאמורה הייתה להיות אמונה על ניהול הליכי תכנון תקינים ומלאים בהתאם להוראות החוק ותקנותיו לטובת ציבור התושבים, נתנה את היתרי הבנייה שלא כדין, בלא שהיזם הגיש תוכנית בינוי לאישור הוועדה המחוזית כדרוש בתוכנית המפורטת. בכך, כתב המבקר, סיכלה הוועדה המקומית את קיומו של הליך תכנון המבוסס על ראייה תכנונית כוללת ואיפשרה קביעת עובדות מוגמרות על ידי היזם.

לסיכום קבע המבקר: "ההליכים שנקטו העירייה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, שליוו את הקמת המתחם בפארק האגם על ידי היזם, נעשו אגב הפרת הדין, ותוך כדי מתן הטבות של ממש ליזם על חשבון הציבור, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם חובתן להחזיק ולנהל את נכסי העירייה וענייניה כנאמנת הציבור. העירייה נתנה עדיפות לקידום האינטרסים הפרטיים של היזם על חשבון האינטרס הציבורי, תוך כדי פגיעה בעקרון השוויון ומתוך פגיעה קשה באמון הציבור".

 

המועמדת לראשות העיר, חברת המועצה עו"ד ליאל אבן זהר מסרה בתגובה: "מדו"ח המבקר עולה תמונת מצב עגומה של עיר המתנהלת בשיטת הקומבינות. היום כבר ברור שראש העיר פעל בניגוד עניינים, כשקידם מאחורי הקלעים את ענייניו של מקורבו היזם ארז מוסאצ'ו. ראש העיר ושותפיו בקואליציה פגעו בקופה הציבורית במכר מוזל של קרקע יקרה. הדו"ח הזה הוא תעודת עניות לעיר ולצור, שכבר מזמן היה צריך להשעות את עצמו מפעילותו הציבורית. כפי שפעלתי עד היום להשיב כסף לקופה הציבורית, אמשיך לפעול כדי שהממצאים החמורים יחקרו עד תום, ולהחזרת כספים מידיים פרטיות- לתושבים. אדרוש לכנס ישיבה דחופה של מועצת העיר לדון בדו״ח המבקר".

 

מהעירייה נמסר בתגובה: "העירייה חולקת על מסקנות הדו"ח וסבורה שמבקר המדינה טעה טעות קשה, הן בעובדות והן בפרשנות להן, במישור המשפטי, המנהלי והשמאי.

היה ראוי שהמבקר ישבח את פעולתה של העירייה בכך שפעלה בנחישות לתיקון טעות שבוצעה ושפגעה בקופה הציבורית. עיריית ראשון לציון פתחה חוזה חתום עם יזם, אף שעברו חמש שנים מאז נחתם, באופן חסר תקדים, וגבתה עוד תשעה מיליוני ₪ לקופת הציבור !!! מעבר לארבעה מיליוני ₪ שנגבו במקור.

תוספת זו לא הייתה מתקבלת ללא התערבותו הנחרצת של ראש העירייה, שהקים צוות שפעל לתיקון העיוות לטובת הקופה הציבורית ולרווחת תושבי ראשון לציון.

טענתו של מבקר המדינה כאילו ראש העירייה, דב צור, היה מצוי, לכאורה, בניגוד עניינים שגויה לחלוטין. הטענה מתעלמת התעלמות מוחלטת מהעובדות שהוצגו למבקר המדינה לגבי ניתוק היחסים בין ראש העירייה ליזם המדובר בעת הטיפול במכירת הנכס. זאת ועוד, המבקר מתעלם במסקנותיו מהעובדה שראש העירייה בחר מרצונו שלא להשתתף כלל בדיוני המועצה והנהלת העיר בנושא, ולכן לא נפל פגם בהתנהלות העירייה או אורגניה. לטענות המבקר כאילו ראש העיר היה מעורב בהליכים מאחורי הקלעים, אין שמץ של בסיס עובדתי.

גם להערה כאילו התערבות ראש העירייה בדיון שהתקיים במועצה בעסקה הינה התערבות פסולה משוללת יסוד, שכן ההתערבות נגעה רק בתקינות הישיבה והמשכה כמתחייב מתפקידו כיו"ר הישיבה, בלי שנכח או השפיע השפעה כלשהי על הדיון עצמו או על ההחלטה".

 

עו״ד איל כהן ממשרד ׳כהן סטרשנוב לונדון׳ מסר בשמו של ארז מוסצ׳ו בתגובה: ״לטענות בדבר קשר פסול עם ראש העיר דב צור-אין שחר. גם הטענות בדבר אי סדרים הנוגעים להקלות-מופרכות. לגופו של עניין, האיחוד והחלוקה של המתחם בוצעו עוד בשנת 2007, בתקופת כהונתו של ראש העיר הקודם, ובמועד החכירה של המתחם, בשנת 2010, היה קיים סכסוך עמוק עם ראש העיר הנוכחי ולא היה עימו שום קשר. לא מפתיע לגלות שאותם גורמים אינטרסנטים שהצביעו בעד הסכם החכירה כאשר היו בקואליציה, שינו את עמדתם ופנו למבקר המדינה ברגע שעברו לאופוזיציה. יודגש כי הטיסה המשותפת לחו״ל, שהתקיימה במהלך החודשים הספורים בה היה קשר ידידותי עם ראש העיר הנוכחי, מימן כל אחד באופן עצמאי, ולאחריה שוב נותק הקשר בעקבות סכסוך".

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל [email protected]

אולי יעניין אותך גם:

פתיחת סניף מקס סטוק בת ים. תמונה 2. קרדיט צילום- אוריה ברגיל

בת ים: תתחדשי בסניף חדש וגדול של מקס סטוק

תפריט נגישות