03-3732828
   

» תקנון אתר גל-גפן
התקנון מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעלות ושמירה על זכויות; קניין רוחני
 1. זכויות היוצרים בפרסומי האתר ובכל תוכנו, לרבות טקסט, תמונות, איורים גרפיקה וכו' שייכות לחברת "גל-גפן בע"מ" בלבד.
 2. זכות השימוש במידע הינה למשתמש הפרטי בלבד, אף אדם או גוף אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה, ללא אישור בכתב מחברת "גל-גפן בע"מ".
 3. המשתמש הפרטי רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר הנמצא באתר. שימוש סביר כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, וכן הורדות (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
 4. בחר אדם או גוף כלשהו לצטט מן התכנים שבאתר חייב לציין את המקור לציטוט.
 5. בנוסף, ולמען הסר ספק, כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לחברת "גל-גפן בע"מ".
 6. חברת "גל-גפן בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת כפי שתראה לנכון.

  הגנת הפרטיות
 7. חברת "גל-גפן בע"מ" לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי משתמש לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי משתמש כוזבים הינה עבירה פלילית.
 8. חברת "גל-גפן בע"מ" רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי גולשים/משתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותיהם במאגר המידע של החברה ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין.
 9. חברת "גל-גפן בע"מ" משתמשת באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה בעניין זה, וזאת בתנאי שהחברה נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
 10. חברת "גל-גפן בע"מ" תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי הגולש/משתמש אשר הגיעו אליה כדין, על מנת להתקשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי גל-גפן בע"מ או על ידי חברות-בת שלה, ו/או על-ידי צדדים שלישיים. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי החברה ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

  קבלת מהדורה אלקטרונית למייל
  הנני מצהיר ומאשר, כי ידוע לי כי תוכן המהדורה הדיגיטאלית, שיישלח אלי, יש ויכלול "דבר פרסומת", כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, והנני מסכים לשליחתו אלי. כמו כן, ידוע לי כי בכל עת יוכל אוכל להתנתק מקבלת המהדורה האלקטרונית ע"י לחיצה על הקישור המתאים באתר.

  הגבלת אחריות
 11. חברת "גל-גפן בע"מ" אינה אחראית לתוכנו של המידע המתפרסם באתר ובמהדורות הדיגיטאליות ולכל שימוש שיעשה בו. אין במידע המתפרסם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באתר.
 12. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שחברת "גל-גפן בע"מ" פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 13. חברת "גל-גפן בע"מ", לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם לגולש או למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות, אך לא רק, יישומי: Java, JavaScript, Active-X, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי, או בגין הפסקת השירותים ע"י החברה.
 14. האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש באתר בלבד ו"גל-גפן בע"מ" אינה נושאת באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. והבוחר לגשת אל קישורים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 15. חברת "גל-גפן בע"מ" לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המקושר בדרך כל שהיא לאתר החברה.

  שונות
 16. חברת "גל-גפן בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים ו/או המידע באתר ו/או את התקנון, מעת לעת, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 17. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את חברת "גל-גפן בע"מ".
 18. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל, בבתי המשפט בעיר ראשון-לציון בלבד.
המשתמש מצהיר כי האמור לעיל הובא לידיעתו כי קרא והבין תקנון זה וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל.

© כל הזכויות שמורות - גל גפן בע"מ | תקנון האתר ותנאי שימוש
האתר הרישמי והיחיד של מערכת עיתון גל גפן!!! לפרסום בגל גפן או צפייה בעיתוני רשת גל גפן - רשת המקומונים הגדולה בישראל. לפרסום עסקים בגל גפן !! לפרסום בלוח גל גפן!! לצפייה ודפדוף בעיתון הדיגיטלי, לרשימת סניפים, כתובות הסניפים וטלפונים